Ajuts per raó dels aiguats patits al municipi el 15 de novembre de 2018

Dimarts, 18 de febrer de 2020 a les 00:00

Els ajuts es poden demanar fins el 19 de març de 2020

Podran sol·licitar els ajuts previstos en aquestes bases aquelles persones físiques i/o jurídiques quan representin elements comuns de propietat, que compleixin els següents requisits i sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions:

  • a.Haver patit danys en els seus habitatges i/o terrenys on s’ubiquen dits habitatges com a conseqüència directa dels aiguats del dia 15 de novembre de 2018.
  • b.Que els danys soferts hagin afectat a la estabilitat i/o habitabilitat dels seus habitatges i/o elements vinculats amb els mateixos.
  • c.Estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals. Queden exclosos dels ajuts que estableixen les presents bases les despeses que siguin indemnitzables per companyies asseguradores o entitats de caràcter similar.

Podeu torbar tota la informació als enllaços a les bases i la convocatòria

Darrera actualització: 24.02.2020 | 15:20