BAN DE L'ALCALDE D'ULLASTRELL

Divendres, 13 de març de 2020 a les 00:00

Mesures adoptades dintre de la fase d’Alerta del Pla d’Emergència Municipal

L’Ajuntament d’Ullastrell ha declarat la fase d’Alerta dintre del Pla d’Emergència Municipal, en coherència amb l’activació del PROCICAT per part de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la situació causada pel coronavirus Covid-19.

En aquest marc, i a la vista de les resolucions adoptades pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres, de cessaments de determinades activitats i d'altres de distanciament social en relació amb esdeveniments multitudinaris, s'han acordat i es fan públiques una sèrie de mesures orientades a evitar contagis, garantir la seguretat de les persones, contribuir a reduir la pressió sobre els serveis sanitaris i comunicar a la ciutadania les decisions que ha adoptat i pugui adoptar en el futur el Govern Municipal.

És per això que, en exercici de les facultats atorgades en virtut del previst als articles 53.f), 236 i 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quals s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta Alcaldia-Presidència fa públics els següents acords tot ordenant el seu compliment.

Primer.- Garantir els serveis municipals essencials. L’Ajuntament d’Ullastrell ha habilitat el teletreball per la gran part de treballadors/es, durant un període mínim de quinze dies. L’horari d’atenció al públic es mantindrà vigent únicament amb el servei d’atenció ciutadana, quedant posposades totes aquelles visites tant amb serveis tècnics –arquitectes-, com amb serveis socials –treballador social- i el servei d’ocupació, durant els propers quinze dies.

Segon.- Aplicar i recomanar mesures per reduir l'afluència de públic a tots els edificis i dependències municipals, fomentar l'ús de la seu electrònica, de la cita prèvia o de l'atenció telefònica per part de la ciutadania i aplicar mesures de prevenció a l'organització municipal.

Tercer.- Acordar mesures extraordinàries des del Servei d’Atenció a les persones, consistent en la realització d’un seguiment diari a les persones vulnerables i/o majors de 75 anys, execució de les mesures necessàries per a la garantia de la cobertura de les necessitats bàsiques, així com la creació d’un banc d’aliments extraordinari per a possibles emergències.

Quart.- Acordar el tancament, durant un període mínim de quinze dies, dels següents equipaments municipals en concordança amb les indicacions fetes per la Generalitat de Catalunya: Escola Bressol el Cucut, Biblioteca Josep Massagué, Alberg Jordi Sans. De la mateixa manera, acordar el tancament, durant un període mínim de quinze dies, de les zones esportives municipals tant del nucli urbà com de les urbanitzacions així com els locals veïnals.

Cinquè.- Recordar i pregar a la població actituds responsables en els costums, consums i mobilitat, especialment en els propers dies, tant en els espais públics com privats. Seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i augmentar les mesures de higiene i salubritat per tal d’evitar contagis.

Sisè.- Sol·licitar un ús responsable del serveis d’Atenció Primària per tal de no saturar-los, en concret del CAP D’Ullastrell. Es prega que es faci ús del telèfon 061 per a qualsevol consulta. S’informa que l’horari d’atenció del CAP Ullastrell no variarà durant aquests dies.

Setè.- Informar del cessament de l’atenció presencial de l’ORGT Castellbisbal

Vuitè.- Informar de la suspensió de la Cursa de Muntanya Serralavella prevista pel proper 29 de març de 2020.

Novè.- Informar de forma continuada, i com a mínim una vegada al dia, tota la informació relativa a aquesta situació a través dels canals de comunicació existents a la vila i especialment a través de la web de l’Ajuntament: http://www.ullastrell.cat/ i les xarxes institucionals.

Desè.- Que es procedeixi a fer públic el present ban al conjunt de la ciutadania d’Ullastrell i resta d'interessats per a la seva observança i compliment, amb indicació que aquestes mesures poden ser actualitzades o modificades en funció de la situació i de les instruccions de les autoritats i administracions sanitàries, fet que es comunicarà oportunament.


Jaume Puig i Puig. Alcalde

Darrera actualització: 13.03.2020 | 17:38