BAN DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

Dilluns, 4 de maig de 2020 a les 00:00

L’Ilm. Sr. Jaume Puig i Puig , Alcalde de l’Ajuntament d’Ullastrell,

FAIG SABER:

BAN DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

D'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 10 de març de 1995), desplegades a l'Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, (DOGC núm. 3829, de 24 de febrer de 2003), i l’Ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de terrenys, de data 19 de juny de 2012, que té com uns dels seus objectius el manteniment d’aquests en matèria de seguretat, salubritat i ornament públic, i amb la finalitat d'evitar la declaració d'incendis en els boscos del nostre terme municipal, aquesta Alcaldia- Presidència, fent ús de què estableixen els articles 53.1.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i, 67 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,


DECRETA:


Primer. Dictar el present Ban de Prevenció d'Incendis Forestals, d'acord amb el contingut que seguidament s'indica:


"ES RECORDA que segons la normativa de la Generalitat de Catalunya, està prohibit, durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, ambdós inclosos, a tots els terrenys forestals del nostre terme municipal, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 m que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat independentment de la seva finalitat.

  • Llençar objectes encesos.

  • Abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa d'inici o propagació d'un foc.

  • Llençar coets, globus, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc.

  • S'informa que, no obstant la prohibició anterior, la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat podrà atorgar autoritzacions, en el període esmentat d'acord amb el que estableix el capítol 4 del Decret 64/1995, en casos excepcionals, com ara per a la realització de focs per a tasques agrícoles o forestals. Les autoritzacions s' hi hauran de sol·licitar a l'ajuntament corresponent, a les oficines del cos d'Agents Rurals, al Consell Comarcal o a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i seran atorgades, si així s'escau, per la Generalitat de Catalunya, previ informe favorable de l'Ajuntament corresponent.

TAMBÉ ES RECORDA:

  • A més, de cara a la temporada d’estiu i com mesura de prevenció per evitar els incendis, recordar l’obligació als propietaris de les parcel.les tant del casc urbà com de les urbanitzacions de garantir el manteniment de les finques i solars urbans, fent una neteja de la parcel.la i evitant l’excés de vegetació.

  • Que tota persona que adverteixi l'existència o l'inici d'un incendi forestal, cal que ho comuniqui immediatament al telèfon d'Emergències 112 o a qualsevol agent de l'autoritat que pugui localitzar.

 

Segon. Que fora del període de prohibició dictat per la Generalitat de Catalunya, la crema de restes vegetals al terme municipal es pot realitzar amb comunicació a l'ajuntament i l’autorització del cos d'Agents Rurals.

La qual cosa es comunica pel seu coneixement general i compliment

Jaume Puig i Puig

Alcalde d’Ullastrell

Ullastrell, 27 d’abril de 2020.

Darrera actualització: 06.05.2020 | 14:11