Desenvolupament del ple ordinari d'abril

Divendres, 24 d'abril de 2020 a les 00:00

El passat dimecres 22 d'abril es va celebrar el primer ple telemàtic de l'Ajuntament. 

El Ple que va ser retransmès en directe i celebrat a través de la plataforma localret meet va tractar els següents punts, que van ser votats de la manera que s'especifica: 

 • 1. Aprovació de les actes anteriors del PLE/2020/1, PLE/2020/2 i PLE /2020/3
 • 2. Expedient 111/2020. Proposta d'acord d'aprovació de l'increme nt de les constants retributives del personal funcionari i laboral amb motiu de la publicació del R.D. LLEI 2/2020, de 21 de gener, per el que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.
  • APROVAT PER UNANIMITAT
 • 3. Expedient 121/2020. Proposta d'acord d'aprovació del Protocol d'actuació regulador del procediment de treball a seguir per a la gestió de la nòmina municipal.
  • APROVAT PER UNANIMITAT
 • ​4. Expedient 238/2020. Proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial dels crèdits de l'exercici 2019 núm 1
  • ERC: 7 VOTS A FAVOR JXCAT: 4 VOTS EN CONTRA
 • ​5. Expedient 239/2020. Proposta d'acord aprovació de baixa en comptes per ser fallits els crèdits incobrables (relació 18001 ex. 2011 2017)
  • ERC: 7 VOTS A FAVOR JXCAT: 4 ABSTENCIONS
 • 6. Expedient 76/2020. Proposta d'acord d'aprovació de modificació d'Ordenança Fiscal n. 43 de la taxa per la utilització privativa de béns de domini públic subjectes a llicència
  • APROVAT PER UNANIMITAT
 • 7. Expedient 174/2020. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal n.5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  • APROVAT PER UNANIMITAT
 • 8. Expedient 200/2020. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2020 0066 relatiu a la modificació de la jornada laboral de l'ar quitecte tècnic municipal.
  • APROVAT PER UNANIMITAT
 • 9. Expedient 183/2020. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2020 0067 relatiu a la modificació de la jornada laboral de l'arquitecte municipal.
  • APROVAT PER UNANIMITAT

Així mateix, en quant a activitat de cnotrol es tractà: 

 • 10. Donar compte d el D.A. núm. 2020 0079 relatiu a la celebració de plens de forma telemàtica
 • 11. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2020 0069 relatiu a la baixa voluntària de la treballadora M.B.A.
 • 12. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2020 0075 relatiu a l'extinció del contracte de treball de X.B.R. per causes objectives
 • 13. Donar compte del D.A. núm. 2020 0062 relatiu a l'ajornament del lloguer públic dels habitatges i locals amb llicència d'ús, durant la vigència de l'estat d'alarma.
 • 14. Donar compte del D.A. núm. 2020 008 8 relatiu a l'ajornament del retorn de l'ajut reintegrable microcrèdit durant la vigència de l'estat d'alarma.
 • 15. Donar compte del D.A. núm. 2020 0095 relatiu a l'ajornament del pagament de la taxa de l'OOFF n.31 reguladora de la prestació del servei d'ensen yament especial (reforç escolar), durant la vigència de l'estat d'alarma
 • 16. Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcalde números 9 a 95 de 2020 corresponents al període comprès entre els dies 23 de gener i 17 d'abril de 2020.
 • 17. Donar compte de les act es de la Junta de Govern Local números JGL/2019/7 a JGL/2020/2 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, del període comprès entre el 31 de juliol 2019 al 12 de febrer de 2020.

El ple es pot tornar a veure a través del video adjunt

Darrera actualització: 24.04.2020 | 11:10