Normativa urbanística

Quin tipus de llicència he de demanar?

Al tríptic adjunt pot consultar que cal fer per sol·licitar i que cal tenir en compte respecte:

  • Obres subjectes a llicència
  • Comuincació d'obres sense llicència
  • Comunicació prèvia  d'instal·lacions fotovoltàiques

PUOM

Text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal d'Ullastrell (POUM), promogut i tramès per l'Ajuntament en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 13 de desembre de 2018.

Enllaç: https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/275663

Ordenança al casc antic i urbà

Caldrà tenir en compte la Ordenança al cas c antic i urbà

Enllaç: http://www.ullastrell.cat/media/repository/documents_oficials/ordenances_reguladores/ordena_casc_urba_antic.pdf

Ordenança Fiscal número 5

Caldrà tenir en compte la Ordenança Fiscal número 5: IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

Enllaç: http://www.ullastrell.cat/media/repository/documents_oficials/normativa_fiscal/2021/5.-OF_5._ICIO__modif._2021_.pdf

Ordenança Fiscal número 6

Caldrà tenir en compte la Ordenança Fiscal número 6: TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PÚBLICA.

Enllaç: http://www.ullastrell.cat/media/repository/documents_oficials/normativa_fiscal/2020/6_taxa_ocup._via_publica._2020.pdf

Ordenança Fiscal número 10

Caldrà tenir en compte la Ordenança Fiscal número 10: TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC

Enllaç: http://www.ullastrell.cat/media/repository/documents_oficials/normativa_fiscal/2021/10.-OF._Guals__Modif._Gov._2021_.pdf

Darrera actualització: 20.10.2023 | 13:23
Darrera actualització: 20.10.2023 | 13:23