Padró Municipal d'Habitants

Padró Municipal D’Habitants

AT 1: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

Àmbit del tractament

Padró Municipal d’Habitants

Denominació de l’activitat del tractament

Padró Municipal d’Habitants

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD, que es desprèn de l’article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Finalitats del tractament

 • Gestionar el Padró Municipal d’Habitants
 • Acreditar la residència i el domicili habitual i la vinculació d’una persona al municipi com a part integrant de la població
 • Usos amb finalitats d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica i d’estadística
 • Utilitzar les dades per tal de comunicar-se amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals
 • Elaboració del cens electoral
 • Reconeixement de drets

Categories d’interessats

 • Ciutadans
 • Residents al municipi
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Adreça postal
 • Adreça electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil
 • Signatura manuscrita
 • Signatura electrònica

Dades de característiques personals:

 • Sexe
 • Estat civil
 • Data de naixement
 • Lloc de naixement
 • Nacionalitat
 • Dades familiars

Dades acadèmiques i professionals:

 • Formació, titulacions

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

 • Institut Nacional d’Estadística (art 10 Llei 12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública)
 • Altres administracions públiques (art 16.3 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local)
 • Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Conservació permanent. Encara que es produeixi la baixa del Padró, és necessari conservar les dades a efectes històrics, estadístics i científics

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:40
Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:40