Expedients administratius no inclosos en altres àmbits

Expedients administratius no inclosos en altres àmbits

AT 3: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DELS EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS NO INCLOSOS EN ALTRES ÀMBITS

Àmbit del tractament

Expedients administratius que no estiguin inclosos en altres àmbits

Denominació de l’activitat del tractament

Expedients administratius que no estiguin inclosos en altres àmbits

Base jurídica

 • Consentiment de la persona interessada, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD
 • Execució d’un contracte en el qual l’interessat n’és part, d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD
 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD
 • Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Actes d’òrgans col·legiats i decrets
 • Gravacions de les sessions del ple i videoacta
 • Procediments administratius
 • Expedients d’obres
 • Expedients d’activitats
 • Tràmits d’urbanisme
 • Expedients de mobilitat urbana
 • Procediments judicials
 • Expedients de responsabilitat patrimonial
 • Gestió d’exercicis de drets
 • Drets funeraris
 • Emissió d’informes i certificats
 • Expedients sancionadors
 • Gestió de matrimonis civils
 • Gestió d’eliminació documental

Categories d’interessats

 • Persones sol·licitants
 • Tercers afectats pels procediments
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Adreça postal
 • Adreça electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil
 • Signatura manuscrita
 • Signatura electrònica
 • Número de registre personal

Dades de característiques personals:

 • Data de naixement
 • Lloc de naixement
 • Edat
 • Sexe
 • Nacionalitat

Dades de categories especials

Dades de salut

Categories de destinataris de comunicacions

 • Altres administracions públiques competents en la matèria
 • Tercers encarregats del tractament
 • Usuaris del lloc web municipal, en relació a la publicitat activa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública.

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

En relació a la constància de l’entrada i sortida de documents, identificació de remitents i destinataris i còmput de terminis i seguiment d’actuacions, la conservació de les dades vindrà determinada per la classe de procediment al que faci referència el document que es diligencia en el registre.

 

En relació a la gravació de les sessions del Ple de l’Ajuntament amb naturalesa d’acta i la publicació de les sessions, la difusió en el web municipal s’ha de limitar temporalment al període necessari per assolir la finalitat que justifica la publicació de les dades, com potser donar compliment al principi de transparència en l’actuació administrativa, establint el termini de difusió de la les sessions dels plens en un any, i per les actes dels plens un termini de tres anys

 

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 11:57
Darrera actualització: 23.08.2023 | 11:57