Gestió dels sistemes d'informació i de la seguretat

Gestió dels sistemes d'informació i de la seguretat

AT 14: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ I DE LA SEGURETAT

Àmbit del tractament

Gestió de la seguretat

Denominació de l’activitat del tractament

Gestió de la seguretat

Base jurídica

 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD
 • Compliment d’una missió d’interès públic o exercici de poders públics, d’acord a l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Gestió dels incidents de seguretat en els sistemes d’informació i instal·lacions municipals
 • Gestió de les violacions de seguretat en els sistemes d’informació i instal·lacions municipals
 • Gestió d’usuaris i accessos
 • Registre d’identitats digitals
 • Gestió d’usuaris de la xarxa wifi municipal
 • Gestió del servei de correu corporatiu
 • Gestió de consultes al delegat de protecció de dades (DPD)

Categories d’interessats

 • Persones sol·licitants
 • Membres electes
 • Empleats municipals
 • Ciutadans
 • Usuaris de serveis municipals
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • Adreça postal
 • Adreça electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil
 • Imatge
 • Veu
 • Nom d’usuari
 • Número de registre personal
 • Signatura manuscrita
 • Signatura electrònica
 • Matrícula
 • IP

Dades de característiques personals:

 • Sexe
 • Estat civil
 • Data de naixement
 • Lloc de naixement
 • Edat
 • Nacionalitat
 • Llengua materna

Dades d’ocupació professional:

 • Lloc de treball
 • Cos i escala
 • Categoria i grau

Dades de circumstàncies socials:

 • Allotjament o habitatge
 • Propietats o possessions
 • Aficions i estils de vida
 • Llicències
 • Permisos i autoritzacions personals

Dades acadèmiques i professionals:

 • Formació i titulacions
 • Historial acadèmic
 • Experiència professional
 • Pertinença a col·legis o associacions professionals

Sancions i infraccions administratives:

 • Infraccions administratives
 • Sancions administratives

Informació econòmica:

 • Dades econòmiques de nòmina
 • Dades bancàries
 • Ingressos i rendes
 • Crèdits, préstecs
 • Avals, hipoteques
 • Reduccions
 • Exempcions
 • Deduccions i altres beneficis
 • Plans de pensió
 • Assegurances
 • Subsidis
 • Lloc de treball

Dades de categories especials

Dades de salut

Categories de destinataris de comunicacions

 • Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
 • Altres Administracions Públiques
 • Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:22
Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:22