Informació

Actualment, l'Ajuntament no disposa del Reglament de Participació Ciutadana. Així com tampoc disposa de cap mecanisme de participació vigent com consell territorial, consell de poble, consell sectorial, etc

Des de l'Ajuntament es treballa per promoure la informació pública per a la participació ciutadana, seguint les directrius del Decàleg de les Bones Pràctiques de la Comunicació Pública Local a Catalunya.

.

Què en diu el Reglament Orgànic Municipal de participació ciutadana?

El Capítol IV, referent a la Participació ciutadana, del Reglament Orgànic Municipal (ROM) defineix com els ciutadans podran participar en l'actuació municipal. En aquest sentit diu el següent:

Article 78. Atenció als ciutadans.

1. Els ciutadans podran adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal, en petició tant d'aclariments comd'actuacions municipals. La petició es cursarà necessàriament per escrit o correu electrònic, i serà contestada en elsterminis previstos en la legislació de procediment administratiu. Quan la petició faci referència a qüestions de lacompetència d'altres administracions, el destinatari d'aquesta l'adreçarà a qui correspongui, donant la informaciód'aquest extrem al peticionari. Sempre que el ciutadà ho consideri necessari i no s'hagi pogut donar resposta per escrit ocorreu electrònic, es donarà hora de reunió per poder resoldre les tasques que corresponguin.

2. Qualsevol veí/na podrà formular a qualsevol membre de la Corporació, autoritat o organisme municipal propostesd'actuació relatives a matèries de la competència municipal o d'interès local. El destinatari de la proposta informarà alseu signatari del curs que s'hi donarà. En cas que la proposta esdevingui objecte de tractament en l'ordre del diad'alguns òrgans col·legiats de l'Ajuntament, el/la secretari/ària d'aquests trametrà en el termini màxim de quinze diescòpia de la part corresponent de l'acta de la sessió a l'autor de la proposta. Així mateix, el/la President/a de l'òrgancol·legiat podrà requerir la presència de l'autor de la proposta en la sessió que correspongui als efectes d'explicar-la idefensar-la. El consistori s'obliga a donar resposta al veí/na en un termini màxim de 30 dies.

Article 79. Intervencions en el Ple.

1. Els ciutadans podran intervenir en les sessions dels òrgans municipals que siguin públiques en finalitzar aquestes, en la forma prevista en aquest reglament.

2. També podran efectuar alguna exposició davant del Ple, si guarda relació amb algun punt de l'ordre del dia, prèviapetició per escrit i autorització de l'Alcaldia.

Article 80. Consultes populars.

Els veïns del municipi, inscrits al padró municipal d'habitants, majors d'edat, podran sol·licitar a l'Ajuntament queconvoqui consulta popular en relació a qüestions d'especial rellevància i que siguin de competència municipal, excepteaquelles que fan referència a la hisenda local. Aquesta petició l'hauran de formular, com a mínim, el percentatged'habitants regulat a la llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum i el procediment per a laConsulta serà l'establert a la Llei. En tot cas, el resultat de la consulta no serà vinculant.

Grups d'interès

Són grups d'interès les persones i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic en defensa d'interessos de terceres persones o organitzacions.

A l'enllaç de la columna dreta, trobaràs el Registre de grups d'interès de les diferents administracions públiques catalanes en què estan obligats a inscriure's aquests grups d'interès.

Darrera actualització: 05.02.2019 | 17:31
Darrera actualització: 05.02.2019 | 17:31