Educació

Educació

AT 8: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ

Àmbit del tractament

Educació

Denominació de l’activitat del tractament

Educació

Base jurídica

 • Consentiment de la persona afectada, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD
 • Execució d’un contracte, d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD
 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD
 • Compliment d’una missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Gestió de la inscripció i matriculació (escola bressol, escola municipal de música, escola municipal de teatre, escola municipal de pintura, escola municipal de dansa, escola municipal d’art, escola municipal d’adults, casals d’estiu, casals esportius, etc...)
 • Gestió dels centres i organització dels serveis i activitats
 • Seguiment dels alumnes
 • Gestió de necessitats especials
 • Gestió de la informació sobre els recursos i serveis educatius
 • Gestió del cobrament de les quotes

Categories d’interessats

 • Persones sol·licitants
 • Alumnes d’escoles municipals
 • Exalumnes
 • Pares i mares d’alumnes
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Signatura manuscrita
 • Signatura electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil
 • Targeta sanitària
 • Imatge
 • Veu

Dades de característiques personals:

 • Sexe
 • Dades familiars
 • Data de naixement
 • Lloc de naixement
 • Edat
 • Nacionalitat
 • Llengua materna

Dades de circumstàncies socials:

 • Situació familiar

Dades acadèmiques o professionals:

 • Formació i titulacions
 • Historial acadèmic

Dades economicofinanceres i d’assegurances:

 • Dades bancàries
 • Dades tributàries
 • Reduccions, exempcions, deduccions i altres beneficis

Dades de categories especials

Dades de salut (carnet de vacunació, al·lèrgies, necessitats educatives especials, necessitats alimentàries especials, discapacitat, etc...)

Categories de destinataris de comunicacions

 • Altres Administracions Públiques
 • Entitats bancàries
 • Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:09
Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:09