Serveis socials

Serveis socials

AT 15: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE SERVEIS SOCIALS

Àmbit del tractament

Serveis socials

Denominació de l’activitat del tractament

Serveis socials

Base jurídica

 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD
 • Compliment d’una missió d’interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Gestió de les polítiques d’immigració, de l’acollida i la integració social i laboral
 • Gestió de sol·licituds per a la prestació de serveis
 • Informació sobre els serveis que poden utilitzar les dones
 • Atenció a la adolescència
 • Atenció a la dependència
 • Atenció a la infància
 • Atenció a la violència de gènere
 • Atenció a la dona
 • Atenció a la tercera edat
 • Atenció a persones amb discapacitats
 • Atenció de primera acollida
 • Gestió de la pobresa energètica
 • Banc dels aliments
 • Servei d’acollida municipal
 • Teleassistència
 • Gestió de les subvencions i ajuts (transports, menjador, assistencials, educació infantil, acollida, formació, etc...)

Categories d’interessats

 • Persones sol·licitants
 • Ciutadans
 • Residents
 • Beneficiaris
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Número de la seguretat social
 • Adreça postal
 • Adreça electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil

Dades de característiques personals:

 • Informe d’aptitud psicològica
 • Sexe
 • Estat civil
 • Data de naixement
 • Lloc de naixement
 • Edat
 • Nacionalitat
 • Característiques físiques

Dades de circumstàncies socials:

 • Allotjament o habitatge
 • Propietats o possessions
 • Aficions o estil de vida
 • Situació familiar

Dades acadèmiques o professionals:

 • Formació i titulacions
 • Experiència professional
 • Professió
 • Historial laboral
 • Dades de seguiment de l’activitat laboral
 • Situació de desocupació

Dades economicofinanceres:

 • Ingressos i rendes
 • Subsidis

Dades de categories especials

 • Salut (discapacitats físiques o intel·lectuals)
 • Origen racial o ètnic
 • Religió

Categories de destinataris de comunicacions

 • Altres Administracions Públiques
 • Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:24
Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:24