Comissió especial de comptes

Composició

La Comissió Especial de Comptes està composada per:

President: Sr. Jaume Puig i Puig (ERC)      

Suplent: Sra. Mercè Rodó i Vilardell (JxU)     

   

Vocal: Sr. Miquel Puig i Carreras (JxC)

Suplent: Sra. Magda Rodó i Rodó (JxC)                                            

Competències

s:139:"

Informar del Compte General de l'ajuntament d'acord amb el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

";

Calendari

s:131:"

La Comissió Especial de Comptes es reuneix un cop l'any, abans de l'aprovació dels comptes generals.

";
Darrera actualització: 14.01.2020 | 20:23
Darrera actualització: 14.01.2020 | 20:23