Gestió tributària

Gestió tributària

AT 5: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Àmbit del tractament

Gestió tributària

Denominació de l’activitat del tractament

Gestió tributària

Base jurídica

 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD
 • Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Gestió de taxes, contribucions, impostos o preus públics
 • Gestió d’exempcions, reduccions, deduccions i bonificacions
 • Canvis de subjectes passius
 • Gestió de fiances i dipòsits
 • Domiciliacions bancàries
 • Gestió de fraccionament o ajornaments de deute tributari
 • Inspeccions tributàries

Categories d’interessats

 • Persones sol·licitants
 • Contribuents
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Adreça postal
 • Adreça electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil
 • Signatura manuscrita
 • Signatura electrònica

Dades de característiques personals

 • Dades familiars
 • Estat civil
 • Edat
 • Nacionalitat

Dades de circumstàncies socials:

 • Propietats o possessions
 • Matrícula vehicle
 • Situació familiar

Dades relatives a sancions i infraccions administratives:

 • Infraccions administratives
 • Sancions administratives

Dades economicofinanceres i d’assegurances:

 • Dades bancàries
 • Número de targeta de crèdit
 • Reduccions, exempcions, deduccions i altres beneficis
 • Dades tributàries
 • Ingressos i rendes
 • Número de targeta de crèdit
 • Subsidis

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

 • Administració tributària
 • Entitats bancàries
 • Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:05
Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:05