Govern obert i transparència

Registre d'activitats de tractament (RAT)

Registre d’activitats de tractament (RAT) – Ajuntament d’Ullastrell

 

L’Ajuntament d’Ullastrell ha elaborat aquest registre d’activitats de tractament en compliment de l’article 30.1 del Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

La creació i el manteniment d’aquest registre d’activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb l’RGPD i proporciona les evidències per acreditar-ne el compliment, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva establert en l’article 5.2 de l’RGPD.

D’acord amb la normativa de règim local, l’Ajuntament presta serveis públics vinculats amb les diferents competències o funcions pròpies. Qualsevol de les activitats en què hi constin dades de caràcter personal implica un tractament de dades que es pot realitzar de forma no automatitzada o automatitzada, parcial o totalment. Per tant, aquest registre d’activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat de l’Ajuntament.

 

Control de versions

Acte d’aprovació i data

Versió vigent

Núm. de tractaments identificats

Versió inicial

Decret d'Alcaldia 2021-0064 de 25 de febrer de 2021.

 A partir del 1 de març de 2021

016

 

 

Identificació del responsable

Responsable

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Ajuntament d’Ullastrell

C. Serra, 17. 08231 Ullastrell

937887262

ullastrell@ullastrell.cat

 

Identificació del delegat de protecció de dades (DPD)

Delegat

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Diputació de Barcelona

DSTSC-SAMSE

Recinte Mundet-Migjorn

Bloc B (2a planta)

Pg. de la Vall d’Hebron, 171  08035 Barcelona

934 726 500

dpd.ajullastrell@diba.cat

 

Relació de les activats de tractament en qualitat de responsable:

ACTIVITATS DE TRACTAMENT

Data d’aprovació o de darrera modificació

Padró Municipal d’Habitants

01/03/2021

Recursos humans

01/03/2021

Expedients administratius no inclosos en altres àmbits

01/03/2021

Gestió econòmica i contractació

01/03/2021

Gestió tributària

01/03/2021

Registres municipals

01/03/2021

Usuaris de serveis municipals

01/03/2021

Educació

01/03/2021

Videovigilància

01/03/2021

Registre d’interessos

01/03/2021

Participació ciutadana

01/03/2021

Promoció econòmica i ocupació

01/03/2021

Relacions institucionals

01/03/2021

Gestió dels sistemes d’informació i de la seguretat

01/03/2021

Serveis socials

01/03/2021

Vigilants municipals

01/03/2021

 

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:38