Seguretat ciutadana

Seguretat ciutadana

AT 16: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE VIGILANTS MUNICIPALS

Àmbit del tractament

Vigilants municipals

Denominació de l’activitat del tractament

Vigilants municipals

Base jurídica

 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD
 • Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

- Custodia i vigilància de béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

-   Seguiment del compliment de les normes de trànsit en el nucli  urbà, d’acord amb les normes de circulació.

-   Gestió de les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil d’acord amb el que disposin les lleis

-   Seguiment del compliment de reglaments, ordenances, bans, resolucions i demés disposicions i actes municipals.

 • Col·laboració amb organismes judicials i altres cossos de seguretat pública

Categories d’interessats

 • Ciutadans
 • Persones objecte d’actuacions o relacionades amb elles
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Adreça postal
 • Adreça electrònica
 • Signatura manuscrita
 • Signatura electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil
 • Imatge
 • Veu

Dades de característiques personals:

 • Dades familiars
 • Sexe
 • Estat civil
 • Data de naixement
 • Lloc de naixement
 • Edat
 • Nacionalitat
 • Característiques físiques

Dades de circumstàncies socials:

 • Propietats o possessions
 • Matrícula vehicle
 • Situació familiar
 • Permisos i autoritzacions personals
 • Aficions i estil de vida

Dades relatives a sancions i infraccions administratives:

 • Infraccions administratives
 • Sancions administratives

Dades economicofinanceres i d’assegurances:

 • Dades bancàries
 • Número de targeta de crèdit
 • Reduccions, exempcions, deduccions i altres beneficis
 • Dades tributàries

Dades de categories especials

 • Dades biomètriques (empremta dactilar)
 • Origen racial o ètnic
 • Salut (proves alcoholímetre, lesions, etc..)

Categories de destinataris de comunicacions

 • Jutjats i tribunals
 • Altres Administracions Públiques
 • Forces i Cossos de Seguretat
 • Tercers encarregats del tractament
 • Companyies asseguradores

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:25
Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:25