Registre d'interessos

Registre d'interessos

AT 10: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DEL REGISTRE D’INTERESSOS

Àmbit del tractament

Declaració de béns i drets patrimonials, d’activitats, possibles incompatibilitats i registre d’interessos

Denominació de l’activitat del tractament

Declaració de béns i drets patrimonials, d’activitats, possibles incompatibilitats i registre d’interessos

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Finalitats del tractament

Gestió de les declaracions presentades per les persones obligades a fer-ho, electes i alts càrrecs, sobre possibles causes d’incompatibilitats, sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos, i sobre els seus béns patrimonials i participació en societats.

Categories d’interessats

 • Membres electes
 • Alts càrrecs o directius
 • Personal eventual
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Adreça postal
 • Adreça electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil

Dades de característiques personals:

 • Dades familiars
 • Estat civil

Dades d’ocupació:

 • Càrrec professional

Dades de circumstàncies socials:

 • Permisos i autoritzacions personals
 • Propietats o possessions

Dades economicofinanceres i d’assegurances:

 • Drets i béns patrimonials
 • Ingressos i rendes
 • Préstecs
 • Avals
 • Hipoteques
 • Plans de pensions
 • Assegurances
 • Dades bancàries
 • Dades tributàries

Dades de categories especials

No es tracten.

Categories de destinataris de comunicacions

 • Altres Administracions Públiques
 • Usuaris del lloc web municipal, en relació a la publicitat activa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública.

Transferències internacionals

No es realitzen.

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:14
Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:14