Junta de Govern Local

Composició

La Junta de Govern està integrada per l’Alcalde i tres regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de membres que integren la Corporació.

Està integrada pels següents membres:

  • President: Jaume Puig i Puig
  • Vocal: Mercè Rodó i Vilardell
  • Vocal: Beatriz Almolda Ardid
  • Vocal: Carles Call Vilallba

Calendari

 Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc l'últim dimecres no festiu de cada mes a les 17h.

Competències

La competència bàsica de la qual és donar assistència i assessorament a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà per delegació d’aquesta les competències següents:

En matèria d’Urbanisme

1. Formulació, aprovació inicial i definitiva  del instruments de planejament urbanístic de desenvolupament del planejament general expressament no atribuïdes al Ple.

2. Aprovació inicial i definitiva  dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris.

3. Atorgar, denegar, modificar o prorrogar, les llicencies urbanístiques d’obres majors, menors i comunicacions.

4. L’aprovació dels projectes d’obres de serveis en els supòsits previstos a l’article 21.1.o) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Regim local, en la seva redacció actual.

5. Concessió, modificació, denegació, concessió de pròrrogues i expedició de les llicències majors, menors, comunicacions  i altres autoritzacions de caràcter urbanístic previstes a l’article 180 del  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

En matèria de contractació i patrimoni

1. L'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de 3 milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

2. Aprovar tots els projectes d’obra, Estudis de seguretat i salut, plans de seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de coordinador en matèria de seguretat i salut  quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats en els apartats 1.1 i 1.2 respectivament.

En matèria d’activitats i via publica

1. Atorgar les llicencies i autoritzar les seves modificacions posteriors, de les activitats subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, incloses en l’Annex II i III i del Reglament que la desenvolupa, aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig.

2. Resolució  de les sol·licituds de concessions i altres autoritzacions, incloses les seves modificacions i pròrrogues posteriors relatives al cementiri

En matèria de personal

1. Aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.

2. Aprovar les Bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal,  funcionaris de carrera i interins, així com,  les seves corresponents convocatòries,  sense perjudici del que disposa l'article 99.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual.

3. Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat.

4. Imposar sancions al personal al servei de la Corporació.

 

La Junta de Govern Local, ostentarà per delegació del Ple les competències següents:

En matèria de contractació i patrimoni

En relació amb els expedients de contractació i d’atorgament de concessions de qualsevol naturalesa, la competència originària de la qual correspongui al Ple de la Corporació:

1. Aprovar els Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i Salut i els nomenaments de Director Tècnic de les obres i de Coordinador en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d’obres de competència del Ple.

2. Aprovar les recepcions i les devolucions de garanties.

3. Declarar les resolucions dels contractes o concessions, quan no es formuli oposició per part del contractista.

4. Aprovar les revisions de preus dels contractes i concessions.

5. La imposició de sancions als contractistes i concessionaris que no impliquin la resolució del contracte o concessió, sense perjudici del que disposa l’apartat 4 anterior.

6. Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions.

En matèria de població

1. Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’Habitants i resoldre les reclamacions que s’interposin en relació amb ell.

En matèria de planificació, economia i hisenda

1. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.

2. Establiment, fixació, regulació i modificació dels Preus Públics.

En matèria d’obres, urbanisme, manteniment, serveis i medi ambient

  1. Ordenar la demolició de les edificacions il·legals.

En matèria processal

1. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, afectant directament o indirectament a aquest Ajuntament, es segueixin per o contra altres Administracions o particulars.

2. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèria de competència plenària.

3. L’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació, en qualitat d’acusador particular respecte d’infraccions penals que afectin als ciutadans.

4. Atorgar la representació de l’Ajuntament per l’exercici de tot tipus d’accions administratives i judicials.

5. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que s’interposin contra els acords dictats per la Junta de Govern Local en ús de les atribucions delegades en virtut d’aquest acord.

En matèria de relacions interadministratives i de foment

1. Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, així com amb entitats i particulars, sempre que del seu contingut no resultin compromisos a càrrec de la Corporació en les matèries que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual, considera de caràcter indelegable, ni suposin un cost econòmic superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost o a 6 milions  d’euros.

En matèria d’hisenda

1. Aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’execució del pressupost.

2. Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’execució del pressupost, així com, la prèvia aprovació de les Bases particulars reguladores de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin pública concurrència.

En matèria d’assumptes interns

1. Resolució  de les competències d’aquesta Alcaldia derivades de la seva potestat sancionadora per l’incompliment de les Ordenances Municipals de caràcter governatiu o comissió de faltes d’obediència a l’Alcaldia

Darrera actualització: 21.08.2019 | 13:12
Darrera actualització: 21.08.2019 | 13:12