Usuaris de serveis municipals

Usuaris de serveis municipals

AT 7: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT D’USUARIS DE SERVEIS MUNICIPALS

Àmbit del tractament

Usuaris de serveis municipals

Denominació de l’activitat del tractament

Usuaris de serveis municipals

Base jurídica

 • Consentiment de la persona interessada, d’acord amb l’article 6.1.a) RGPD
 • Execució d’una relació contractual en què la persona interessa és part, d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD
 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD
 • Compliment  d’una missió d’interès públic o en exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

 • Gestió del cementiri municipal
 • Gestió del transport públic
 • Gestió i promoció de les activitats municipals (culturals, esportives, entre d’altres)
 • Gestió del servei de piscina municipal; del pavelló municipal; del camp de futbol municipal
 • Gestió de la deixalleria municipal, del servei de recollida selectiva i del reciclatge en el municipi
 • Inscripció a activitats culturals i de lleure (caminades, sopars populars, sopars gent gran, dinars de festa major, curses, altres)
 • Servei de l’oficina de mediació i de defensa dels consumidors i usuaris
 • Gestió de la utilització d’equipaments municipals
 • Gestió de la biblioteca municipal
 • Gestió del fons documental
 • Gestió de cobrament i de les domiciliacions bancàries dels serveis

Categories d’interessats

 • Persones sol·licitants
 • Persones usuàries
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Adreça postal
 • Adreça electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil
 • Signatura manuscrita
 • Signatura electrònica

Dades de característiques personals:

 • Sexe
 • Estat civil
 • Data de naixement
 • Lloc de naixement
 • Edat
 • Nacionalitat

Dades de circumstàncies socials:

 • Propietats o possessions
 • Aficions o estil de vida
 • Situació familiar

Dades economicofinanceres:

 • Ingressos i rendes
 • Subsidis
 • Dades bancàries
 • Targeta de crèdit
 • Reduccions, exempcions, deduccions i altres beneficis

Dades de categories especials

Salut (discapacitats físiques o intel·lectuals, al·lèrgies, entre d’altres)

Categories de destinataris de comunicacions

 • Altres administracions públiques
 • Entitats bancàries
 • Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:09
Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:09