Gestió econòmica i contractació

Gestió econòmica i contractació

AT 4: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ ECONÒMICA I CONTRACTACIÓ

Àmbit del tractament

Gestió econòmica i contractació

Denominació de l’activitat del tractament

Gestió econòmica i contractació

Base jurídica

 • Execució d’un contracte, d’acord amb l’article 6.1.b) RGPD
 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD

Finalitats del tractament

 • Gestió dels procediments de licitació municipals
 • Gestió de la comptabilitat municipal
 • Gestió de proveïdors

Categories d’interessats

 • Persones sol·licitants
 • Proveïdors
 • Contractistes i licitadors
 • Creditors
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Adreça postal
 • Adreça electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil
 • Signatura manuscrita
 • Signatura electrònica
 • Imatge

Dades economicofinanceres:

 • Dades bancàries
 • Crèdits
 • Préstecs
 • Béns subministrats
 • Béns rebuts
 • Activitats i negocis
 • Llicències comercials
 • Ingressos
 • Situació financera (solvència)
 • Situació fiscal

Acadèmiques i professionals:

 • Pertinença a col·legis o associacions professionals

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

 • Administració tributària (art 95 Llei 58/2003, general tributària)
 • Entitats bancàries
 • Sindicatura de comptes (art 4 i art 41.4 Llei 18/2010, de 7 de juny, de la sindicatura de comptes)
 • Usuaris del lloc web municipal, en relació a la publicitat activa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública.
 • Tercers encarregats dels tractament

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

En relació a la gestió dels procediments de contractació les dades es conservaran mentre duri el procediment i, una vegada finalitzat, mentre es puguin derivar obligacions legals o responsabilitats derivades del procediment.

 

En relació al sistema de control i registre de les despeses i ingressos i altres operacions econòmiques que realitza l’ajuntament, les dades es conservaran mentre duri el període de prescripció d’obligacions legals.

 

En relació a la gestió de proveïdors, les dades es conservaran mentre es dugui a terme la relació contractual i, una vegada finalitzat aquest període, metre es poguessin derivar obligacions legals o responsabilitats derivades amb el procediment.

 

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:04
Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:04