Relacions institucionals

Relacions institucionals

AT 13: ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE L’ÀMBIT DE LES RELACIONS INSTITUCIONALS

Àmbit del tractament

Relacions institucionals

Denominació de l’activitat del tractament

Relacions institucionals

Base jurídica

 • Compliment d’una obligació legal, d’acord amb l’article 6.1.c) RGPD
 • Missió en interès públic o exercici de poders públics, d’acord amb l’article 6.1.e) RGPD

Finalitats del tractament

Manteniment de l’agenda institucional, les cites amb càrrecs electes o personal tècnic municipal, la informació de contacte sobre col·laboració administrativa, les relacions polítiques, els contactes protocol·laris i la gestió de les diferents activitats dels càrrecs polítics

Categories d’interessats

 • Persones sol·licitants
 • Membres electes
 • Ciutadans
 • Representants legals

Categories de dades personals

Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • DNI/NIE/Passaport/Targeta de resident
 • Adreça postal
 • Adreça electrònica
 • Telèfon fix
 • Telèfon mòbil
 • Imatge

Dades de característiques personals:

 • Sexe
 • Estat civil
 • Data de naixement
 • Lloc de naixement
 • Edat
 • Nacionalitat

Dades acadèmiques o professionals:

 • Pertinença a col·legis o associacions professionals
 • Professió
 • Càrrec professional

Dades d’ocupació professional:

 • Lloc de treball

Dades de categories especials

No es tracten

Categories de destinataris de comunicacions

 • Usuaris del lloc web municipal, en relació a la publicitat activa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública.
 • Tercers encarregats del tractament

Transferències internacionals

No es realitzen

Termini previst de conservació

Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb la finalitat per la qual van ser recollides i d’acord amb els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental o en la normativa de procediment administratiu i d’arxiu històric.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’Ajuntament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades.

Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:20
Darrera actualització: 23.08.2023 | 12:20