BASES PER A LA PARTICIPACIÓ A LA VIII FIRA DE L’OLI I L’OLIVA D'ULLASTRELL

Dimecres, 21 de novembre de 2018 a les 00:00

Horari de la Fira: 20 de gener de 2019, de 9 del matí a 15 de la tarda.

Sol·licituds: Hauran de ser tramitades per escrit (instància telemàtica) o de forma presencial (instància escrita) amb la documentació requerida a l’Ajuntament d’Ullastrell.

Període de presentació de les sol·licituds: Fins el divendres dia 21 de desembre de 2018 a les 14h.

CRITERIS DE SELECCIÓ

 1. Requisits:
  * Serà imprescindible que el firaire disposi de productes relacionats amb l’Oli a la seva parada -especificar-ho a la instància-, fet que serà comprovat per la direcció de la Fira.
  * Seran valorades especialment aquelles parades que, pel seu atractiu comercial o artístic, siguin interessants per la pròpia Fira.
  * És indispensable per tots els participants disposar de la pòlissa de responsabilitat civil.
  * Si el participant és un artesà, aquest haurà de justificar-se amb el corresponent  Carnet d'Artesà. En cas de no disposar del carnet, l'organització es reserva el dret d’admissió com a participant.
 2. Documentació requerida: cal adjuntar a la instància un dossier explicatiu de la parada i el rebut del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent.
 3. Ubicació: la Fira se celebrarà a la Plaça Joan Montmany i al carrer de la Serra d’Ullastrell. La ubicació de les parades es farà seguint els criteris de l'Organització, intentant que no coincideixin dues parades de les mateixes característiques una al costat de l'altra.
 4. Espai: als participants que siguin seleccionats, se'ls facilitarà un espai de tres metres lineals per tres de fondària. Aquells participants que necessitin més espai ho hauran de comunicar prèviament, per tal de distribuir l’espai.
 5. Vehicles: no s'admetran participants amb vehicles adaptats com a parada de venda; no es podrà estacionar els vehicles o remolcs dels participants dins la zona delimitada per la Fira. L'organització habilitarà una zona d'aparcaments pels participants.
 6. Selecció: les sol·licituds rebudes seran valorades conjuntament per representants de l'Ajuntament. La comunicació de la selecció dels participants es farà abans del divendres 4 de gener 2019 i per correu electrònic.
 7. Preu: tots els participants locals o no, estan exempts de pagament.
 8. Muntatge i instal·lació de les parades: 20 de gener de 2019 de 8 a 9 del matí. A les 9 del matí hauran d'estar les carpes i/o parades muntades, ja que es tallarà el trànsit a la circulació de vehicles pel carrer Serra.
 9. Desmuntatge de les parades: a les 15 hores, hora de tancament de la Fira.
 10. Finalització i neteja: la Fira acabarà com a molt tard a les 6 de la tarda, i és obligatori per part de cada participant tenir cura de la neteja de la parada. Cal recollir tots els residus i abocar-los en els contenidors instal·lats a tal efecte.
 11. Permisos: Les parades de productes de menjar restaran obligats a tenir com a mínim els permisos sanitaris en vigència, quedant exposats si no els tenen a la decisió dels organitzadors per desmuntar la parada.


Es considerarà una infracció greu la inobservança de les instruccions procedents dels representants de l'organització. La participació a la VIII Fira de l’Oli i l’Oliva d’Ullastrell 2019 comporta l'acceptació d'aquestes bases.

L'entitat organitzadora és l'Ajuntament d’Ullastrell, i es reserva el dret de decidir i resoldre els conflictes que puguin sortir en el transcurs de la Fira.

Ullastrell, 21 de novembre 2018

Darrera actualització: 21.11.2018 | 17:32