Bases per a la participació a la XIIª FIRA DE LA SERRALAVELLA D'ULLASTRELL 2017

Dijous, 26 de gener de 2017 a les 13:50

Data: Diumenge 26 de març de 2017

Horari de la Fira:  de 9 del matí a 5 de la tarda.

Sol·licituds: Hauran de ser tramitades per escrit adjuntant un dossier explicatiu de la parada i enviades digitalment a l’Ajuntament d’Ullastrell a través d'una instància genèrica, o per finestreta via instància escrita.

Període de presentació de les sol·licituds: Fins el divendres 3 de març del  2017 a les 14.00h.

CRITERIS DE SELECCIÓ

 

 1. Les sol·licituds rebudes seran valorades conjuntament per representants de l'Ajuntament i de l'AMEU.
 2. Seran valorades especialment aquelles parades que, pel seu atractiu comercial o artístic, siguin interessants per la pròpia Fira.
 3. Si el participant és un artesà, aquest haurà de justificar-se amb el corresponent Carnet d'Artesà.
 4. En cas de no disposar del carnet l'organització es reserva el dret d’admissió com a participant.
 5. És indispensable per tots els participants disposar de la pòlissa de responsabilitat civil.
 6. Als participants que siguin seleccionats, se'ls facilitarà un espai de tres metres lineals, per tres de fondària.
 7. Aquells participants que necessitin més espai se’ls cobrarà el recàrrec equivalent.
 8. Els participants seleccionats hauran de fer ineludiblement l'ingrés de la taxa corresponent segons ordenança per la seva participació en la Fira, al número de compte corrent que se'ls facilitarà un cop acceptada la seva participació, posant com a referència el número de la parada que els hi ha sigut atorgat. (Per motius d'organització aquest número podrà ser canviat)
 9. No es podrà estacionar els vehicles o remolcs dels participants dins la zona delimitada per la Fira. L'organització habilitarà una zona d'aparcaments pels participants.
 10. La Fira se celebrarà al carrer de la Serra, des de la Plaça Joan Montmany fins davant l'Ajuntament i Carrer Prat de la Riba.
 11. La ubicació de les parades es farà seguint els criteris de l'Organització, intentant que no coincideiXIIn dues parades de les mateixes característiques una al costat de l'altra.
 12. Comunicació de la selecció dels participants: el dijous  9 de març  de 2017, i per correu electrònic.
 13. Pagament de la taxa de participació: ineludiblement l'ingrés es farà a un compte bancari de l’Ajuntament d’Ullastrell, que l'organització comunicarà a les sol·licituds acceptades.
 14. Muntatge i instal·lació de les parades:  26 de març de 2017 de 8 a 9 del matí.
 15. Desmuntatge de les parades: a les 17hores, hora de tancament de la Fira.
 16. A les 9 del matí hauran d'estar les carpes i/o parades muntades. Ja que es tallarà el trànsit a la circulació de vehicles pel carrer Serra.
 17. La Fira acabarà com a molt tard a les 5 de la tarda, i és obligatori per part de cada participant tenir cura de la neteja de la parada. Al finalitzar la Fira cal recollir tots els residus i abocar aquest en els contenidors instal·lats a tal efecte.
 18. Les parades de productes de menjar restaran obligats a tenir com a mínim els permisos sanitaris en vigència, quedant exposats si no els tenen a la decisió dels organitzadors per desmuntar la parada.
 19. Es considerarà una infracció greu la inobservança de les instruccions dels representants de l'organització.
 20. Les empreses amb seu fiscal o social a Ullastrell estan exemptes de pagament de la quota.

 

PREUS PER PARTICIPAR A LA XII FIRA SERRALAVELLA 2017:

Taxa d'ocupació de la via pública per parada de 3 X 3 = 35 €.

Metre lineals addicional: 1 metre:  10 €.

 

La participació a la Fira Serralavella 2017 comporta l'acceptació d'aquestes bases per les quals es regularà la Fira de la Serralavella.

L'entitat organitzadora de la XII FIRA SERRALAVELLA 2017 és l'Ajuntament d’Ullastrell, i es reserva el dret de decidir i resoldre els conflictes que puguin sortir en el transcurs de la Fira.

 

 

ULLASTRELL, gener de 2017

Darrera actualització: 02.02.2017 | 14:46