III Concurs Literari d'Ullastrell

Dijous, 18 de maig de 2017 a les 13:05

La data límit per presentar les obres és el divendres 29 de setembre de 2017 a les 20.00h

 

Amb la voluntat de fomentar i divulgar la creació literària arreu d’Ullastrell, la Biblioteca Josep Massagué i l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Ullastrell convoquen aquest tercer certamen literari, que es regeix per les següents bases:

 

Primera. Participants

El certamen queda obert a la participació de totes les persones més grans de 18 anys que s’expressin literàriament en llengua catalana.

Segona. Temàtica

El Concurs Literari d’Ullastrell es convoca en la modalitat de narrativa curta i tema lliure. No obstant, cal que el relat guardi relació amb el municipi d’Ullastrell, ja sigui a nivell de fil argumental o posicionament geogràfic.

Tercera. Requisits

 • Els treballs hauran de ser inèdits. No es tindrà en compte cap treball que hagi rebut cap premi o similar.
 • Han de ser redactats en llengua catalana, a l’ordinador. Amb lletra Arial 12, per una sola cara, i a doble espai.
 • Cal que el títol i el pseudònim apareguin a cadascuna de les pàgines.
 • Els textos hauran de tenir un mínim de tres fulls i un màxim de dotze.
 • Només s’acceptarà un original per cada participant.

Quarta. Presentació dels treballs

La presentació dels treballs s’ha de fer presencialment, en horari d’atenció al públic a la Biblioteca Josep Massagué d’Ullastrell (de dilluns a divendres, de 16.30 a 20.00 h) o a l’Ajuntament d’Ullastrell (de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00h).

Cal que es presentin tres còpies de l’original en suport paper, en un sobre tancat, a l'exterior del qual ha de constar: "III Concurs literari d’Ullastrell" i el títol de l’obra presentada. A dins del sobre hi haurà un altre sobre que farà la funció de plica, en què figuraran les següents dades:

 • el pseudònim
 • la data de naixement
 • el nom i cognoms del participant, adreça i població
 • el número de DNI
 • un telèfon de contacte
 • una adreça electrònica

Els treballs presentats, ja siguin premiats o no, restaran dipositats a l’Ajuntament d’Ullastrell. Per la seva banda, l’Ajuntament, mai farà ús dels mateixos sense el consentiment exprés del seu autor/a

Cinquena. Termini

La data límit per presentar les obres és el divendres 29 de setembre de 2017 a les 20.00h.

Sisena. Jurat i Veredicte

El jurat estarà format per tres persones designades per la regidoria de Cultura. El jurat podrà resoldre aquells aspectes que no es contemplin en aquestes bases. Les decisions d’aquest jurat seran inapel·lables.

Es valorarà la qualitat, la creativitat i la correcció lingüística de les obres presentades. El jurat es reserva la facultat d’adjudicar accèssits o de declarar desert el premi.

Setena. Premi

El premi consistirà en llibre electrònic.

Vuitena. Participació

La participació en aquest concurs implica l’acceptació total i íntegra d’aquestes bases. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers sobre l'obra presentada i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

Novena. Protecció de dades

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran a un fitxer, del qual és responsable l’Ajuntament. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’adreça electrònica ullastrell@diba.cat, al fax 93 788 71 95 o per correu postal al carrer Serra, 17, 08231 Ullastrell.

Darrera actualització: 19.05.2017 | 08:30