Ple extraordinari urgent

Dimecres, 1 de de juny de 2022 de 20.00 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: Extraordinària urgent
Data i hora: 1 / de juny / 2022 a les 20:00

A) Part resolutiva
1. Aprovació de la urgència de la convocatòria
2. Expedient 342/2022. Proposta d'acord al Ple d'aprovació inicial de la modificació de crèdits 02/2022, modalitat suplement de crèdit i crèdit extraordinàri finançat amb romanent líquid de tresoreria.


B) Activitat de control
3. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2022-0198 sobre l'aprovació de la liquidació del Pressupost General 2021

Darrera actualització: 01.06.2022 | 08:53