Ple extraordinari 17 de juliol de 2019

Dimecres, 17 de juliol de 2019 (De 20.00 h a 21.00 h)

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1.Exp. 352/2019: Determinació del règim de periodicitat de les sessions ordinàries del Ple Municipal
2.Exp. 352/2019: Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.
3.Exp. 352/2019: Delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local
4.Exp. 352/2019:Designació de representants de la Corporació en diversos organismes
5.Expedient 352/2019. Establiment del règim de dedicació, retribucions, dietes i indemnitzacions dels membres de la Corporació
B) Activitat de control
6.Exp. 352/2019: Donar compte del Decret d'Alcaldia 2019-0164 sobre constitució de la Junta de Govern Local i designació dels seus membres
7.Exp. 352/2019: Donar compte del Decret d'Alcaldia 2019-0165 sobre nomenament de regidories.
8.Exp. 352/2019: Donar compte del Decret d'Alcaldia 2019-0166 sobre nomenaments de Tinents d'Alcalde
9.Exp. 352/2019: Donar compte de la constitució dels diferents grups municipals i nomenament de portaveus

Darrera actualització: 16.07.2019 | 14:37