Ple ordinari 20/04/2022

Dimecres, 20 de d’abril de 2022 de 20.00 h a 22.00 h

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 20 / d’abril / 2022 a les 20:00
Lloc: Sala de Plens. No admet participació a distància

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Expedient 153/2018. Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació del projecte executiu d'obres per a la pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol
3.Expedient 215/2022. Proposta d'acord d'aprovació de l'expedient de contractació de les obres de pavimentació amb gespa artificial i adequació de l'entorn del camp de futbol
4.Expedient 767/2021. Proposta d'acord de modificació ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari en concepte de tarifes del servei de subministrament d’aigua potable al terme municipal d’Ullastrell
5.Expedient 67/2020. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2022-0086 relatiu a les esmenes proposades per l'Autoritat Laboral als efectes de la inscripció i publicació del "Pacte de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament d'Ullastrell (2021-2023)"
6.Expedient 27/2022. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2022-0097 relatiu a donar compliment a allò establert a la Llei 22/2021 de 28 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat sobre l'aprovació de l'increment salarial del 2%
7.Expedient 45/2022. Moció en defensa del cànon sobre la disposició de residus a Catalunya, presentada per el grup municipal d'ERC.

B) Activitat de control
8.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
9.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
10.Donar compte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 30 de març, relatiu a la resolució del contracte d'obres de pavimentació amb gespa artificial i adequació de l'entorn del camp de futbol municipal d'Ullastrell

C) Precs i preguntes
11.Precs i preguntes

Darrera actualització: 19.04.2022 | 08:26