Ple ordinari 22/07/2020

Dimecres, 22 de juliol de 2020 de 20.00 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 22 / de juliol / 2020 a les 20:00

Lloc: Sala de Plens Admet participació a distància

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
 2. Expedient 422/2020. Proposta d'acord d'aprovació de les festes locals per l'any 2021
 3. Expedient 466/2020. Proposta d'acord d'aprovació inicial del Reglament municipal regulador de les prestacions socials de caràcter econòmic per l'atenció a les persones i nuclis familiars en situació de risc o d'exclusió social
 4. Expedient 322/2020. Proposta d'acord d'aprovació del projecte i plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a la concessió administrativa d'ús privatiu mitjançant procediment de concurrència dels locals ubicats al c/Assumpció, 4 i c/ Serra, 37
 5. Expedient 486/2020. Proposta d'acord d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2020
 6. Expedient 487/2020. Proposta d'acord d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits. Tancament i liquidació exercici 2019
 7. Expedient 495/2020. Proposta d'aprovació inicial de modificació de crèdit núm, 7/2020
 8. Exp. 404/2019 Ratificació del Decret d'alcaldia núm. 2020-0212 relatiu a la cancel·lació dels avals
 9. Exp374/2019: Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2020-0165 relatiu a la sol·licitud de data 06.04.2020 del grup municipal d'ERC relatiu a l'assignació dels mesos de març, abril i maig establerta en el cartipàs
 10. Exp. 374/2019: Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2020-0164 relatiu a la sol·licitud de data 26.05.2020 del Grup Municipal de Junts per Catalunya Ullastrell de renúncia de l'assignació dels mesos de juny a desembre i del 50% de retribució destinada als regidors per assistència als plens ordinaris de juliol i d'octubre, establerta en el cartipàs
 11. Expedient 493/2020. Moció de posicionament en contra la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7 presentada per el Grup Municipal d'ERC

B) Activitat de control

 • 12.Donar compte baixa voluntària del treballador F.P.G.
 • 13.Donar compte cessament personal eventual
 • 14.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
 • 15.Donar compte de les actes de la Junta de Govern

C) Precs i preguntes

 • 16.Precs i preguntes
Darrera actualització: 20.07.2020 | 08:03