Ple ordinari Abril

Dimecres, 22 d'abril de 2020 de 20.00 h a 22.00 h

Ple virtual de l'Ajuntament d'Ullastrell que s'¡emetrà a través del canal de youtube de l'Ajuntament

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 22 / d’abril / 2020 a les 20:00
 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació de les actes anteriors del PLE/2020/1, PLE/2020/2 i PLE /2020/3
2.Expedient 111/2020. Proposta d'acord d'aprovació de l'increment de les constants retributives del personal funcionari i laboral amb motiu de la publicació del R.D. LLEI 2/2020, de 21 de gener, per el que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.
3.Expedient 121/2020. Proposta d'acord d'aprovació del Protocol d'actuació regulador del procediment de treball a seguir per a la gestió de la nòmina municipal.
4.Expedient 238/2020. Proposta d'aprovació del reconeixement dels crèdits de l'exercici 2019 núm 1
5.Expedient 239/2020. Proposta d'acord aprovació de baixa en comptes per ser fallits els crèdits incobrables (relació 18001 ex. 2011-2017)
6.Expedient 76/2020. Proposta d'acord d'aprovació de modificació d'Ordenança Fiscal n. 43 de la taxa per la utilització privativa de béns de domini públic subjectes a llicència.
7.Expedient 174/2020. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació de l'Ordenança Fiscal n.5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
8.Expedient 200/2020. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2020-006 relatiu a la modificació de la jornada laboral de l'arquitecte tècnic municipal.
9.Expedient 183/2020. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2020-0067 relatiu a la modificació de la jornada laboral de l'arquitecte municipal.

B) Activitat de control
10.Donar compte del D.A. núm. 2020-0079 relatiu a la celebració de plens de forma telemàtica
11.Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2020- 0069 relatiu a la baixa voluntària de la treballadora M.B.A.
12.Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2020 - 0075 relatiu a l'extinció del contracte de treball de X.B.R. per causes objectives
13.Donar compte del D.A. núm. 2020-0062 relatiu a l'ajornament del lloguer públic dels habitatges i locals amb llicència d'ús, durant la vigència de l'estat d'alarma.
14.Donar compte del D.A. núm. 2020-0088 relatiu a l'ajornament del retorn de l'ajut reintegrable microcrèdit durant la vigència de l'estat d'alarma.
15.Donar compte del D.A. núm. 2020- 0095 relatiu a l'ajornament del pagament de la taxa de l'OOFF n.31 reguladora de la prestació del servei
d'ensenyament especial (reforç escolar), durant la vigència de l'estat d'alarma 16.Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcalde números 9 a 95 de 2020 corresponents al període comprès entre els dies 23 de gener i 17 d'abril
de 2020.
17.Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números JGL/2019/7 a JGL/2020/2 que corresponen a les sessions, amb caràcter reservat o públic, del període comprès entre el 31 de juliol 2019 al 12 de febrer de 2020.
C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 21.04.2020 | 09:01