BAN de l'Alcalde d'Ullastrell

Dimecres, 29 de juliol de 2020 a les 00:00

L’Il·lm. Sr. Jaume Puig i Puig , Alcalde de l’Ajuntament d’Ullastrell,

  • Atesa la ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA, aprovada per el Ple de la Corporació el dia 8 de juliol de 2013, a l’article 39, prohibeix la venda, dispensació i consum de begudes alcohòliques a la via i als espais públics, especialment en parcs i jardins i en  general en zones i espais públics.
  • Atesa la RESOLUCIÓ SLT/1905/2020, de 28 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, emesa per la Conselleria de Salut i per el Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya,

 

INFORMO

PRIMER: La RESOLUCIÓ SLT/1905/2020 afecta a tot el territori de Catalunya i prohibeix, per raons de salut pública, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic.

Aquesta prohibició no afecta al consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència.

SEGON: Correspon als ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en la Resolució.

L’incompliment de la mesura recollida en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador, d’acord amb la legislació sectorial aplicable, i en particular conforme a les previsions de la Llei 20/1985, que tipifica com a infracció greu, sancionable de 3.001 a 15.000 euros, les infraccions que siguin concurrents amb infraccions sanitàries lleus.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

 

Jaume Puig Puig

Alcalde d’Ullastrell

Ullastrell, 28 de juliol de 2020

 

Darrera actualització: 29.07.2020 | 19:10