BAN de l'Alcalde d'Ullastrell

Dimecres, 22 de setembre de 2021 a les 00:00

L’Il·lm. Sr. Jaume Puig i Puig , Alcalde de l’Ajuntament d’Ullastrell,

Davant les queixes rebudes per les defecacions de gossos i gats al terra dels carrers, places, parcs i rodalies del nostre poble, així com també per alguns gossos que van deslligats per l’espai públic i d’altres que lladren de manera continuada dins les seves cases, i considerant que aquests fets atempten contra les normes de salubritat pública i de bona convivència entre veïns, aquest Ajuntament vol posar en coneixement de tot el veïnat les següents normes bàsiques d’obligat compliment:

 

  1. - A la via i espais públics urbans, així com també als voltants del poble, els gossos han d’anar sempre acompanyats i lligats mitjançant una corretja o cadena.
  2. - Els propietaris o posseïdors estan obligats a recollir els excrements que els animals facin a la via pública.
  3. - Cal que adoptin les mesures pertinents per tal d’evitar que un gos lladri de manera continuada i alteri el descans dels veïns.
  4. - L’ús del morrió, entre d’altres deures específics, és obligatori per als gossos de races potencialment perilloses, així com el seu registre i obtenció de llicència.

A més, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, volem recordar que les persones propietàries o posseïdores d’un animal són responsables dels danys, perjudicis i molèsties que ocasionin a les persones, a d’altres animals, a les coses, als espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable, i que estan obligades a:

 

a) Identificar els animals domèstics mitjançant un microxip homologat.

b) Inscriure’ls al Registre municipal d’animals de companyia i l’obtenció de llicència per animals de raça potencialment perillosa.

 

Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta ordenança seran sancionades mitjançant l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana amb sancions d’entre 100 i 3.000€.

La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte o subjecte de la infracció com a mesura cautelar a criteri del personal facultatiu o dels funcionaris i agents encarregats de la vigilància.

Sense perjudici del què es disposa en els apartats anteriors d’aquest article, i de conformitat amb el que disposa la Llei 2/2008, de 15 d’abril, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, l’Ajuntament pot instruir, en qualsevol cas, els expedients sancionadors i elevar-los a l’autoritat administrativa competent perquè els resolgui. Les multes i les despeses es podran exigir per la via d’apressament una vegada complert els terminis pel seu compliment en voluntària.

Ullastrell, 15 de setembre de 2021

L’Alcalde 

 

 

Darrera actualització: 22.09.2021 | 17:18