BASES PER A LA PARTICIPACIÓ A LA X FIRA DE L’OLI I L’OLIVA D'ULLASTRELL

Dimarts, 2 de novembre de 2021 a les 00:00

Horari de la Fira: diumenge 30 de gener de 2022, de 10 a 15h.

Sol·licituds: Hauran de ser tramitades a través d’instància genèrica (en paper o telemàtica, disponible a la web), amb la documentació requerida, a l’Ajuntament d’Ullastrell.

Període de presentació de les sol·licituds: Fins dimecres 15 de desembre de 2021 a les 14h.

Es celebra la X edició que el 2021 no es va poder celebrar en motiu de la pandèmia

CRITERIS DE SELECCIÓ

 1. Requisits:
  * Serà imprescindible que el firaire disposi de productes relacionats amb l’Oli a la seva parada -especificar-ho a la instància-, fet que serà comprovat per la direcció de la Fira.
  * Seran valorades especialment aquelles parades que, pel seu atractiu comercial o artístic, siguin interessants per la pròpia Fira.
  * És indispensable per tots els participants disposar de la pòlissa de responsabilitat civil.
  * Si el participant és un artesà, aquest haurà de justificar-se amb el corresponent Carnet d'Artesà. En cas de no disposar del carnet, l'organització es reserva el dret d’admissió com a participant.
 2. Documentació requerida: cal adjuntar a la instància un dossier explicatiu de la parada i el rebut del pagament de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil corresponent.
 3. Ubicació: la Fira se celebrarà a la Plaça Joan Montmany i al carrer de la Serra d’Ullastrell. La ubicació de les parades es farà seguint els criteris de l'Organització, intentant que no coincideixin dues parades de les mateixes característiques una contigua a l’altra.
 4. Espai: als participants que siguin seleccionats, se'ls facilitarà un espai de tres metres lineals per tres de fondària. Aquells participants que necessitin més espai ho hauran de comunicar prèviament, per tal de distribuir l’espai.
 5. Vehicles: no s'admetran participants amb vehicles adaptats com a parada de venda; no es podrà estacionar els vehicles o remolcs dels participants dins la zona delimitada per la Fira. L'organització habilitarà una zona d'aparcaments pels participants.
 6. Selecció: les sol·licituds rebudes seran valorades conjuntament per representants de l'Ajuntament. La comunicació de la selecció dels participants es farà el dimecres 12 de gener de 2022 i per correu electrònic.
 7. Preu: tots els participants, locals o no, estan exempts de pagament.
 8. Muntatge i instal·lació de les parades: 30 de gener de 2022 de 8 a 9:30h. A les 9:30h hauran d'estar les carpes i/o parades muntades, ja que es tallarà el trànsit a la circulació de vehicles pel carrer Serra.
 9. Desmuntatge de les parades: a les 15h, hora de tancament de la Fira.
 10. Finalització i neteja: és obligatori per part de cada participant tenir cura de la neteja de la parada. Cal recollir tots els residus i abocar-los en els contenidors instal·lats a tal efecte.
 11. Permisos: Les parades de productes de menjar restaran obligats a tenir com a mínim els permisos sanitaris en vigència, quedant exposats si no els tenen a la decisió dels organitzadors per desmuntar la parada.
 12. Mesures covid: es seguiran les mesures vigents sanitàries segons el moment de la pandèmia. Els paradistes assumeixen estar-ne al corrent i complir amb les limitacions indicades en aquell moment per l’Ajuntament i per les institucions competents, d’igual manera que assumeixen complir el Pla sectorial de fires i fires-mercats vigent.

Es considerarà una infracció greu la inobservança de les instruccions procedents dels representants de l'organització. La participació a la X Fira de l’Oli i l’Oliva d’Ullastrell 2022 comporta l'acceptació d'aquestes bases.

L'entitat organitzadora és l'Ajuntament d’Ullastrell, i es reserva el dret de decidir i resoldre els conflictes que puguin sortir en el transcurs de la Fira.

Ullastrell, 22 d’octubre de 2021

Darrera actualització: 02.11.2021 | 09:21