Licitació del Bar de la Piscina municipal per l’any 2022

Dimarts, 15 de de març de 2022 a les 00:00

Les persones interessades podran presentar les seves ofertes a perfil de contractant de l’Ajuntament d’Ullastrell fins al 3 d’abril de 2022 (inclòs)

Aquesta licitació, que es regeix pels plecs consultables al perfil del contractant, té per objecte l'atorgament de la llicència d'ús privatiu del bar ubicat a la Piscina Municipal i tindrà una durada d’un any, amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna.

Per a optar a l’adjudicació del bar de la piscina, les persones i/o empreses licitadores hauran d’entrar a través d’un sobre digital l’annex 1 i l’annex 2 del Plec de clàusules tècnic-administratives particulars emplenats i signats electrònicament amb un certificat vàlid. D’aquests, l’Annex 1 consisteix en una declaració responsable, mentre que l’Annex 2 permetrà establir els criteris que definiran la puntuació de cada oferta, adjudicant-se el contracte a l’oferta amb millor puntuació. En aquest sentit, els criteris a avaluar (definits a la base dotzena dels plecs) seran:

  • FINS A 70 PUNTS: Major cànon ofert. Millora en l’import del cànon anual, que no pot ser inferior als 150€ anuals.
  • FINS A 20 PUNTS: Proposta de carta econòmica i preus populars, obtenint millor puntuació les cartes amb preus més baixos
  • FINS A 10 PUNTS: Experiència en el sector de l’hostaleria.
  • FINS A 2 PUNTS: Experiència en haver estat adjudicataris de processos similars per l’Ajuntament d’Ullastrell.
  • 1 PUNT PER MILLORA: Propostes en la millora de gestió.

Aquests, així com la resta de requisits, condicions i detalls d'aquesta licitació es regeixen pels Plec de clàusules tècnic-administratives particulars, document que caldrà que totes aquelles persones o empreses interessades llegeixin i acceptin.

Darrera actualització: 15.03.2022 | 11:57