Ple Municipal

Composició

El Ple municipal està format per:

 - Grup ERC: Jaume Puig Puig, Anna Bigordà Rodó, Francesc Xavir Navinès Aguilera, Beatriz Almolda Ardid, Josep Andreu Revestido Romero, Berta Sucarrats Martínez, Marc Puig Salarich, Sirá Jannech Muñiz. Guillem Anglada Escudé i Dolors Sucarrats Paloma.

- Grup PSC: Marta Sucarrats Antolí

Competències

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern. 

b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut. 

c) L'aprovació dels plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística. 

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances. 

e) Crear i regular òrgans complementaris. 

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes. 

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització. 

h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques. 

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques. 

j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual. 

k) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. 

l) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 

m) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 

n) Les altres que han de correspondre al Ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

o) Les altres que expressament li atribueixin les lleis. Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix.

Calendari

Les sessions ordinàries del Ple de la corporació que es convocaran amb caràcter periòdic, tindran lloc el penúltim dimecres no festiu de cada trimestre a les 20:00 hores, exceptuant el mes d’agost. En cas que aquest sigui festiu, les sessions plenàries en primera convocatòria es realitzaran el primer dimecres immediatament posterior.

Darrera actualització: 22.09.2023 | 12:22
Darrera actualització: 22.09.2023 | 12:22