Comissió especial de comptes

Composició

La Comissió Especial de Comptes està composada per:

President: Sr. Joan Ballbè i Herero (ERC)                          

Vocal: Sra. Magda Rodó i Rodó (PDC)                                               

Vocal: Sra. Mercè Rodó i Vilardell (JxU)                          

Vocal: Sr. Claudi Puig i Paloma (UGO)

Suplent: Sr. Jaume Puig i Puig (ERC)

Suplent: Sr. Miquel Puig i Carreras (PDC)

Competències

Informar del Compte General de l'ajuntament d'acord amb el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Calendari

La Comissió Especial de Comptes es reuneix un cop l'any, abans de l'aprovació dels comptes generals.

Darrera actualització: 09.02.2017 | 11:04
Darrera actualització: 09.02.2017 | 11:04