Junta de Govern Local

Composició

La Junta de Govern està integrada per l’Alcalde i tres regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de membres que integren la Corporació.

Està integrada pels següents membres:

  • President: Jaume Puig i Puig
  • Vocal: Anna Bigordà Rodó
  • Vocal: Francesc Xavier Navinès Aguilera
  • Vocal: Beatriz Almolda Ardid

Calendari

La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries amb periodicitat almenys, mensual. De conformitat amb el que disposa l’article 99.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, seran prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia i d’acord amb el règim de sessions establert pel Ple. Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc l’últim dimecres no festiu de cada mes a les 17:00 hores. 

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc l'últim dimecres no festiu de cada mes a les 17h.

Competències

La competència bàsica de la qual és donar assistència i assessorament a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà per delegació d’aquesta les competències següents:

En matèria d’Urbanisme

1. Formulació, aprovació inicial i definitiva del instruments de planejament urbanístic de desenvolupament del planejament general expressament no atribuïdes al Ple.

2. Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris. 

En matèria de contractació i patrimoni

1. L'adjudicació de cocessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de 3 milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

2. Aprovar tots els projectes d’obra, Estudis de seguretat i salut, plans de seguretat i salut i els nomenaments de director tècnic de les obres i de coordinador en matèria de seguretat i salut  quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats en els apartats 1.1 i 1.2 respectivament.

En matèria d’activitats i via pública

1. Atorgar les llicències i autoritzar les seves modificacions posteriors, de les activitats subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, incloses en l’Annex II i III i del Reglament que la desenvolupa, aprovat per Decret 136/1999, de 18 de maig.

2. Resolució  de les sol·licituds de concessions i altres autoritzacions, incloses les seves modificacions i pròrrogues posteriors relatives al cementiri.

En matèria de personal

1. Aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.

2. Aprovar les Bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal,  funcionaris de carrera i interins, així com,  les seves corresponents convocatòries,  sense perjudici del que disposa l'article 99.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual.

3. Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat.

4. Imposar sancions al personal al servei de la Corporació.

 

La Junta de Govern Local, ostentarà per delegació del Ple les competències següents:

En matèria de contractació i patrimoni

En relació amb els expedients de contractació i d’atorgament de concessions de qualsevol naturalesa, la competència originària de la qual correspongui al Ple de la Corporació:

1. Aprovar els Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i Salut i els nomenaments de Director Tècnic de les obres i de Coordinador en matèria de seguretat i salut, en tots els expedients d’obres de competència del Ple.

2. Aprovar les recepcions i les devolucions de garanties.

3. Declarar les resolucions dels contractes o concessions, quan no es formuli oposició per part del contractista.

4. Aprovar les revisions de preus dels contractes i concessions.

5. La imposició de sancions als contractistes i concessionaris que no impliquin la resolució del contracte o concessió, sense perjudici del que disposa l’apartat 4 anterior.

6. Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions.

En matèria de població

1. Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’Habitants i resoldre les reclamacions que s’interposin en relació amb ell.

En matèria de planificació, economia i hisenda

1. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.

2. Establiment, fixació, regulació i modificació dels Preus Públics.

En matèria d’obres, urbanisme, manteniment, serveis i medi ambient

             1. Ordenar la demolició de les edificacions il·legals.

En matèria processal

1. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, afectant directament o indirectament a aquest Ajuntament, es segueixin per o contra altres Administracions o particulars.

2. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèria de competència plenària.

3. L’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació, en qualitat d’acusador particular respecte d’infraccions penals que afectin als ciutadans.

4. Atorgar la representació de l’Ajuntament per l’exercici de tot tipus d’accions administratives i judicials.

5. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que s’interposin contra els acords dictats per la Junta de Govern Local en ús de les atribucions delegades en virtut d’aquest acord.

En matèria de relacions interadministratives i de foment

1. Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres Administracions, així com amb entitats i particulars, sempre que del seu contingut no resultin compromisos a càrrec de la Corporació en les matèries que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual, considera de caràcter indelegable, ni suposin un cost econòmic superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost o a 6 milions  d’euros.

 

Darrera actualització: 04.09.2023 | 14:25
Darrera actualització: 04.09.2023 | 14:25