Comunicació prèvia d'instal·lacions fotovoltàiques

Per iniciar la tramitació cal adjuntar la informació que es referencia a una instància genèrica


Quin cost té:

Segons ordenança reguladora

Quan es dóna resposta:

Les obres no es podran iniciar abans de 30 dies de presentació del comunicat o abans de que l’ens municipal hagi donat resposta amb l’acceptació de les mateixes. Si transcorregut el termini establert, l’administració actuant no ha donat resposta, es podran iniciar les obres, sense prejudici en donar compliment a la Normativa vigent i sota la responsabilitat del sol·licitant. El silenci administratiu no s’ha d’entendre coma resposta favorable de la documentació presentada.
Caldrà donar justificar el compliment i donar resposta a la Normativa vigent, en la documentació a presentar. Pe allò caldrà tenir en compte el POUM d’Ullastrell, com a Normativa vigent i especialment els articles 196.4, 196.5 i 200.
Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 4 mesos a comptar des de la data de la presentació de la comunicació prèvia davant de l’Ajuntament o de la data de la notificació a l’interessat de l’atorgament de la llicència urbanística, segons el règim d’intervenció a que li sigui d’aplicació.
Els termini màxim d’execució és de 10 mesos a comptar des de la data d’inici de les obres.

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l'habitatge (propietari o arrendatari) o el seu representant.

Cal aportar:

  • Comunicació prèvia - model normalitzat

  • Declaració responsable de l'empresa instaladora

    Model normalitzar annex a la comuincació prèvia

  • Pagament de la taxa de comunicacions
  • Còpia assegurança responsabilitat civil en vigor

  • Memòria/projecte tècnic instal·lació

  • Model 105 ICIO

    Per poder emplenar la declaració de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Model 105), s'hauria de descarregar l'arxiu i fer-ho des de l'ordinador obrint-lo amb el programa Acrobat, o bé en línia s'ha de fer amb el navegador FireFox.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 16.01.2024 | 08:24