Concessió de targes d'armes - categoria 4

DOCUMENTACIÓ PERSONAL A REQUERIR

Si l’interessat és MENOR D’EDAT

 • Document d'identificació (DNI, NIE, passaport) de la persona sol·licitant titular de la targeta.
 • Document d’identificació (DNI, NIE, passaport)  del pare, mare, tutor o representant legal.
 • Document que acrediti la filiació o tutela legal del menor.

Serà necessària la presència del menor i del pare, mare, tutor o representant legal per finalitzar la tramitació i recollir la targeta.

 

Si actua una PERSONA AUTORITZADA – Representant Legal

 • Representació legal de la persona sol·licitant (poder notarial, escriptura, assimilat).
 • Document d’identificació (DNI, NIE, passaport) de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del document d’identificació (DNI, NIE, passaport) de la persona sol·licitant / titular de la targeta

Quin cost té:

15,60 € Ordenança fiscal número 16, article 6, epígraf 3.15

Cal aportar:

 • Documentació

  Fotocòpia del document d’identificació (DNI, NIE, passaport) de la persona sol·licitant titular de la targeta

  Factura de compra de l'arma on ha de constar el número de sèrie, o bé Declaració de no
  disposar d’aquesta factura [segons model institucional adjunt a l’Annex I]
   Comprovant de pagament de la taxa per obtenció de llicència d’armes, regulada en
  l’Ordenança Fiscal municipal número 16 per expedició de documents administratius, article
  6, epígraf 3.15
   Justificant d'una armeria autoritzada per armes no registrades correlativament pel fabricant, en cas d'armes tipus airsofl o paintball, on consti el número assignat i gravat

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 19.12.2023 | 13:31