Ple Ordinari 24 de juliol de 2019

Dimecres, 24 de juliol de 2019 (De 20.00 h a 21.00 h)

Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 24 / de juliol / 2019 a les 20:00
Lloc: Sala de Plens

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.Expedient 249/2019. Proposta d'acord d'aprovació de les festes locals per l'any 2020
3.Expedient 377/2019. Moció per la preservació dels drets i llibertats del poble català i la llibertat de les represaliades polítiques catalanes, presentada per el grup municipal d'ERC-AM
B) Activitat de control
4.Exp. 344/2019.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018
5.Exp. 482/2018 .- Donar compte del Decret d'Alcaldia 2019-0175, sobre nomenament, dedicació i retribució de personal eventual.
6.Exp. 416/2017 .- Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2019-0146 relatiu a la delegació d'autorització de matrimonis civils als regidors/res de la Corporació.
7.Donar compte dels decrets d'alcaldia
C) Precs i preguntes
8.Precs i preguntes

Darrera actualització: 24.07.2019 | 16:47