PLE ORDINARI 25 GENER 2023

Dimecres, 25 de gener de 2023 de 20.00 h a 21.00 h

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1.Aprovació de les actes de les sessions anteriors
2.Expedient 23/2023. Proposta d'acord d'aprovació d'adhesió al pacte de les alcaldies pel clima i l'energia.
3.Expedient 810/2022. Proposta d'acord d'aprovació de la nova versió del Reglament del Servei d’Arxiu Municipal./DIBA.
4.Expedient 7/2023. Proposta d'acord d'aprovació del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l'Ajuntament d'Ullastrell
5.Expedient 8/2023. Proposta d'acord d'aprovació de l'adhesió al Codi Étic del Servei Públic de Catalunya per part de l'Ajuntament d'Ullastrell
6.Expedient 786/2022. Proposta d'acord d'aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament d'Ullastrell.
7.Expedient 627/2022. Proposta d'acord d'inici del procediment de revisió d'ofici del Decret d'Alcaldia núm. 2022-0358 i que forma part de l'exp. de Serveis Socials
8.Expedient 39/2023. Proposta d'acord d'aprovació de l'increment de les constants retributives del personal de l'Ajuntament d'Ullastrell amb motiu de la publicació de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2023
9.Expedient 746/2022. Proposta d'acord de l'Ajuntament d'Ullastrell per l'adhesió a l'Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret
10.Expedient 751/2022. Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2023-0015 relatiu a l'aprovació del Pla d'Igualtat Intern per al personal al servei de l'Ajuntament d'Ullastrell.

B) Activitat de control
11.Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
12.Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local

C) Precs i preguntes
13.Precs i preguntes

Darrera actualització: 25.01.2023 | 08:43