Carta de Serveis

Es pot consultar al llistat (amb possibilitat de filtrar per categoria) o accedint al PDF adjunt.

 • Oficina d'atenció al ciutadà

  A l'Oficina d'atenció al ciutadà us atendran de forma personalitzada resolent tot els tràmits i gestions relacionades amb el municipi. 

 • Enllumenat

  Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi. 

 • Neteja viària

  Servei que  s'encarrega de mantenir nets els carrers i espais públics del municipi. 

 • Parcs i jardins

  Servei que s'encarrega de crear i mantenir els espais verds en el teme municipal

 • Pavimentació de vies públiques

  Servei que s'encarrega de pavimentar i mantenir en bon estat del ferm de la via pública. 

 • Tractament de residus

  Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals 

 • Atenció de situacions de necessitat social

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

 • Servei d'Ajuda a Domicili

  Servei que s'encarrega d'aglutinar les accions que es realitzen bàsicament a la llar de persones que requereixen atencions personals, ajuda pel manteniment de la llar en condicions acceptables d'us i gaudi així com a les persones amb manca d'autonomia personal.

 • Teleassistència

  Servei que s'encarrega de prestar atenció domiciliària que garanteixi la seguretat i doni tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l'any, a partir de la detecció i resposta davant situacions d'emergència.

 • Escola bressol

  Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels/de les infants d'entre 0 a 3 anys.

 • Ensenyament de primària

  Servei que s'encarrega de promoure en els i les alumnes d'entre 6 i 12 anys l'adquisició d'habits i valors per resoldre problemes i situacions diverses a partir de fomentar la iniciativa, la 

 • Espai Jove

  Servei que s'encarrega de realitzar activitats diverses d'interès per al jovent i que poden incloure les del punt d'informació juvenil.

 • Punt informació juvenil

  Servei que s'encarrega d'informar, orientar i assessorar als joves entre 12 i 30 anys sobre tots els temes que siguin del seu interès: ensenyament i formació, feina, habitatge, turisme, participació, associacionisme, salut, lleure, cultura i recursos socials.

 • Portal d'Entitats (REMU)

  Servei que s'encarrega de prestar assessorament, informació i acompanyament a la realitat associativa del municipi. 

 • Instal·lacions esportives

  Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitas esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius 

 • Piscina municipal

  Servei que s'encarrega de mantenir en bon estat i promocionar l'ús  d'aquest equipament lúdic. 

 • Biblioteca Municipal Josep Massagué

  Servei que s'encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries

 • El Progrés Espai Cultural

  Servei que s'encarrega d'oferir i difondre una visió global de la història, de les característiques humanes i naturals o de la riquesa patrimonial del municipi

 • Organització i promoció de Festes populars

  Servei que s'encarrega de promocionar i organitzar el conjunt de festes tradicionals que tenen lloc al municipi amb l'objectiu de celebrar, al llarg de tot l'any, aquelles dates assenyalades per motius històrics, culturals, etc. 

Darrera actualització: 11.01.2024 | 13:53
Darrera actualització: 11.01.2024 | 13:53